RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1, 26-600 Radom
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań artystyczno-edukacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
 • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

 1. Formularz służący odnotowaniu sprostowania/uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (doc).
 2. Formularz służący odnotowaniu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (doc).
 3. Formularz służący odnotowaniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (doc).
 4. Formularz służący odnotowaniu żądania usunięcia danych osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”) (doc).