RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, Radom, ul. Parkowa 1.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – emilia.wiech@amfiteatr.radom.pl [Emilia Wiech]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych. osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do odwołania zgody.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Załączniki:

  1. Formularz służący odnotowaniu sprostowania/uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (doc).
  2. Formularz służący odnotowaniu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (doc).
  3. Formularz służący odnotowaniu żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (doc).
  4. Formularz służący odnotowaniu żądania usunięcia danych osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”) (doc).