Statut

UCHWAŁA NR 408/2012

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 473/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu oraz Uchwała Nr 130/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 408/2012

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24 września 2012 r.

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY „AMFITEATR” W RADOMIU

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, zwany dalej „MOK „Amfiteatr””, jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) uchwały Nr 161/95 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Obozisko” i Domu Kultury „Amfiteatr” w jedną instytucję kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”;

4) niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Organizatorem MOK „Amfiteatr” jest Gmina Miasta Radomia.

2. MOK „Amfiteatr” jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie organizacyjnej właściwej dla ośrodka kultury. Jest wpisany pod numerem 6 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

3. MOK Amfiteatr może używać nazwy skróconej w brzmieniu: MOK „Amfiteatr”.

 

§ 3. 1. Siedzibą MOK „Amfiteatr” jest miasto Radom.

2. MOK „Amfiteatr” prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. MOK „Amfiteatr” używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§ 4. Czynności przypisane Organizatorowi w zakresie kontroli i monitorowania działalności MOK „Amfiteatr” sprawuje Prezydent Miasta Radomia.

 

§ 5. Organizator zapewnia warunki i środki niezbędne do prowadzenia przez MOK „Amfiteatr” działalności kulturalnej.

 

§ 6. Corocznie MOK „Amfiteatr” uzgadnia z Organizatorem swój program działalności merytorycznej, sporządzony w oparciu o przyznaną dotację podmiotową oraz planowane przychody własne, w terminie 30 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok budżetowy. Wszelkie zmiany w rocznym programie działalności wymagają uzgodnienia z Organizatorem.

 

Rozdział 2.

Cel i przedmiot działalności

§ 7. Celem MOK „Amfiteatr” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców miasta Radomia, rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz upowszechnianie i promocja kultury.

 

§ 8. Przedmiotem działalności MOK „Amfiteatr” jest:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

3) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, kół zainteresowań, klubów oraz zespołów muzycznych, tanecznych;

4) ochrona tradycji kulturowych miasta Radomia i regionu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej;

5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

6) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

7) organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym koncertów, festiwali, wystaw, spektakli, turniejów, konkursów i innych imprez kulturalnych;

8) promocja najcenniejszych wartości kultury i sztuki regionu oraz kraju;

9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

 

§ 9. MOK „Amfiteatr” swoje zadania realizuje we współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w szczególności w sferze kultury.

 

§ 10. 1. MOK „Amfiteatr” może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta Radomia.

2. MOK „Amfiteatr” dla zaspokojenia potrzeb społecznych może prowadzić świetlicę środowiskową we współpracy z właściwym wydziałem Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz realizować działania w zakresie profilaktyki uzależnień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 3.

Organy zarządzające i doradcze

§ 11. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności MOK „Amfiteatr”. Czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) reprezentowanie MOK „Amfiteatr” na zewnątrz;

3) przedstawianie Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

5) sprawowanie kontroli zarządczej;

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników.

3. Dyrektor zarządza MOK „Amfiteatr” przy pomocy dwóch zastępców oraz Głównego Księgowego.

4. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor po uzyskaniu opinii Organizatora.

5. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 12. 1. Organizację wewnętrzną MOK „Amfiteatr”, w tym zakres działalności jej komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 13. 1. Dyrektor może powołać Radę Programową, składającą się z nie więcej niż 7 osób.

2. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Organizatorem.

3. Odwołanie członków Rady Programowej następuje w tym samym trybie.

4. Szczegółowy tryb działania Rady Programowej określa regulamin ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z Organizatorem.

 

§ 14. 1. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej między Organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata.

 

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa

§ 15. 1. MOK „Amfiteatr” gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. MOK „Amfiteatr” pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

3. Podstawą gospodarki finansowej MOK „Amfiteatr” jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, określonej corocznie w uchwale budżetowej, sporządzony zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

§ 16. 1. Przychodami MOK „Amfiteatr” są:

1) dotacje Organizatora w tym:

a) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) przychody z prowadzonej działalności statutowej, a w szczególności z:

a) organizacji imprez własnych i imprez zleconych przez inne instytucje i podmioty;

b) wpłat od uczestników prowadzonych zajęć;

c) sprzedaży biletów na imprezy własne i obce;

d) prowadzenia warsztatów, kursów, organizacji szkoleń, kolonii, obozów;

e) wpłat od uczestników imprez, rekreacyjnych i turystycznych;

4) pozostałe przychody w tym:

a) ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

c) ze spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych;

d) z innych źródeł, w tym ze sprzedaży usług reklamowych oraz innych usług związanych z działalnością MOK „Amfiteatr”.

3. Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Organizatorowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe (bilans) za poprzedni rok budżetowy.

§ 17. 1. Dla realizacji celów statutowych MOK „Amfiteatr”, może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie innym niż jego działalność podstawowa.

2. Przychód uzyskany z innej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych, przy czym działalność ta nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych przez MOK „Amfiteatr”.

§ 18. 1. Do składania w imieniu MOK „Amfiteatr” oświadczeń woli uprawniony jest Dyrektor, zaś

w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych – Dyrektor razem z Głównym Księgowym.

2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników MOK „Amfiteatr” do składania oświadczeń woli

w powyższym zakresie. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji MOK „Amfiteatr”, dokonuje Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Uchwała nr 408/2012 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Wpisz komentarz