Ogłoszenia

07.09.2021 – OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI RADOMSKIEGO STOWARZYSZENIA „KULTURA” W RADOMIU

Likwidator RADOMSKIEGO STOWARZYSZENIA „KULTURA z siedzibą w RADOMIU, wpisanego do KRS pod numerem 0000327742, podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia z dnia 30.07.2021r. Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz na podstawie Uchwały nr 1/2021 z dnia 17.03.2021r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie rozwiązania RADOMSKIEGO STOWARZYSZENIA „KULTURA” zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne tego Stowarzyszenia. Likwidatorem został ustanowiony Wiesław Anduła.

Likwidator stwierdza, że według jego wiedzy RADOMSKIE STOWARZYSZENIE „KULTURA” nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Roszczenia wobec Stowarzyszenia należy zgłaszać w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pisemnie Likwidatorowi na adres poczty e-mail: wieslaw.andula@gmail.com

Wiesław Anduła – Likwidator