Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr

Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej instytucji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,

– Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,

– Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł. Część materiałów zamieszczonych na stronie to pliki PDF. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za opiekę nad normami jest Paweł Błach – pawel.blach@amfiteatr.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 364 29 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK SIEDZIBY GŁÓWNEJ AMFITEATRU PRZY UL. PARKOWEJ 1

Budynek użyteczności publicznej – Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, zlokalizowany przy ul. Parkowej 1, 26-600 Radom wraz z parkingiem. Budynek przy ul. Parkowej jest główną siedzibą instytucji.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych. Wejście do budynku znajduje się od ul. Parkowej 1, dostosowane do osób niepełnosprawnych z drzwiami dostosowanymi do wózków inwalidzkich.

Dojazd do Amfiteatru autobusami linii: 4, 12, 23. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Warszawskiej w odległości 400 m od Amfiteatru oraz autobusami linii: 19 i 22 z najbliższym przystankiem autobusowym przy ul. Rodziny Winczewskich, w odległości 400 m.

Na terenie Amfiteatru znajduję się widownia z dostępnością pierwszych rzędów dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca przed sceną. Do Amfiteatru prowadzi szeroki, asfaltowy zjazd od strony ul. Parkowej 1.

Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem są zamontowane stojaki rowerowe.

Udogodnienia:

– Czytelny układ wejść do budynku,

– Szerokie wejście z poziomu terenu,

– Łatwa orientacja,

– Klatka ewakuacyjna,

– Dostosowanie „Kawiarni Artystycznej” oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością,

– Możliwość realizacji zajęć dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

– Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,

– Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

BUDYNEK AMFITEATRU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 5 (EDUKACJA ARTYSTYCZNA)

Budynek trzykondygnacyjny:

– Na poziomie 0 znajduję się sala widowiskowa i sale zajęciowe: podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany bezpośrednio przy budynku zakończony tarasem z wejściem na szeroki korytarz oraz z drzwiami do sali widowiskowej i innych pomieszczeń przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach,

– Poziom 1 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością,

– Poziom -1 brak dostosowanego wejścia, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,

Przy budynku znajduje się parking strzeżony bezpłatny z wyznaczonym 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd do budynku autobusami linii:

– 7, 11, 13, 21, 22, 23. Przystanek autobusowy znajduję się przy ul. Chrobrego w odległości 350 m,

– 10, 16, 18, 26. Przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Zbrowskiego w odległości 300 m,

– Pętla autobusowa znajduje się przy ul. Zbrowskiego w odległości 300 m.

Budynek zapewnia wstęp osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem są zamontowane stojaki rowerowe.

Udogodnienia:

– Podjazd dla osób niepełnosprawnych szerokie wejście z poziomu tarasu,

– Łatwa orientacja; dostosowanie sali widowiskowej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością,

– Możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Utrudnienia:

– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a; brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

– Brak toalet dla osób poruszających się na wózkach na poziomie parteru i pierwszego piętra.

– Na poziom -1 brak jest dostosowanego wejścia, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

BUDYNEK AMFITEATRU PRZY UL. ŚNIADECKICH 2 (ORGANIZACJA WYDARZEŃ)

Budynek znajduje się przy ul. Śniadeckich 2 przy parku im. Jacka Malczewskiego na osiedlu Obozisko. Budynek jest parterowy z salą widowiskową przystosowaną dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd do obiektu autobusami linii: 4, 12, 23. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Warszawskiej  w odległości 400 m, oraz autobusami linii: 19 i  22 z najbliższym przystankiem autobusowym przy ul. Rodziny Winczewskich w odległości 400 m.

Budynek zapewnia wstęp osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem są zamontowane stojaki rowerowe.

Udogodnienia:

– Szerokie wejście z poziomu terenu,

– Toalety dla osób z niepełnosprawnością,

– Dostosowanie Sali widowiskowej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością,

– Możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

– Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,

– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacje dla osób z dysfunkcją słuchu

Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr nie posiada sprzętu dla osób słabosłyszących.

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku

Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr nie posiada sprzętu do realizacji wydarzeń z audiodeskrypcją.

Systemy alarmowe

System alarmowy w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr ma formę dźwiękową.