Przejdź do treści

Covid-19

REGULAMIN PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA AMFITEATR W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

I. Postanowienia Ogólne:


Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie epidemii COVID-19, dotyczące bezpiecznej organizacji wydarzeń kulturalnych przez MOK Amfiteatr.

1. Celem opracowanych procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz umożliwienie bezpiecznego uczestniczenia w imprezach organizowanych w MOK Amfiteatr w Radomiu.

2. Procedury określają działania, minimalizujące możliwość zakażenia, ale nie gwarantują eliminacji ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego osoby decydujące się na udział w wydarzeniu są zobligowane do podpisania oraz dostarczenia do MOK Amfiteatr oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej procedury, bądź wypełnienia takiego oświadczenia podczas dokonywania rejestracji elektronicznej.

3. Tylko uczestnik zarejestrowany drogą elektroniczną bądź tradycyjną może partycypować w wydarzeniu.

4. MOK Amfiteatr preferuje elektroniczny system rezerwacji biletów.

5. W czasie zakupu, bądź rezerwacji miejsca kupujący wyraża zgodę, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.

6. Uczestnicy wydarzenia organizowanego przez MOK Amfiteatr są obowiązani do przestrzegania poruszania się wg. schematu logistyki wejść i wyjść.

7. Regulamin uczestnictwa w zajęciach MOK Amfiteatr w czasie epidemii COVID-19 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

II. Obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr (dalej: Dyrektor)

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w MOK Amfiteatr oraz obowiązki pracowników do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń jednostkowych w zakresie uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Dyrektor powołuje osobę odpowiedzialną za wykonywanie zadań określonych w niniejszym dokumencie oraz zobowiązaną do ewentualnych kontaktów z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

3. Organizuje tryb pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

4. Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

5. Dyrektor zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zarządza umieszczenie przy wejściach dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

6. W placówce w kilku miejscach rozwieszone są pouczenia o obowiązku przestrzegania zasad higieny.

7. Dyrektor planuje działania podejmowane przez MOK Amfiteatr na podstawie analizy zebranych informacji o liczbie ewentualnych uczestników chcących brać udział w wydarzeniach organizowanych przez MOK Amfiteatr w czasie epidemii.

8. Dyrektor zapewnia pomieszczenie do izolacji w każdym z obiektów MOK Amfiteatr w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania uczestnika imprezy lub pracownika.

9. Ogranicza do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania będą przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany będzie kontakt telefoniczny oraz mailowy.

10. Dyrektor wprowadza aneksem zmiany w Polityce Bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

11. Dyrektor zapewnia przestrzeganie procedur opracowanych dla osób biorących udział w realizacji wydarzenia oraz dla osób będących uczestnikami wydarzenia, czyli np. członka publiczności, gościa wydarzenia artystycznego.

III. Obowiązki pracowników administracyjnych i merytorycznych

1. Do pracy w MOK Amfiteatr przychodzą osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.

2. Dyrektor może zarządzić pomiar temperatury ciała wśród pracowników.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownik bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem choroby, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

6. Pracownicy przestrzegają w pracy następujących zasad:

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem oraz regularnie dezynfekują ręce podczas wykonywania obowiązków, dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%),

b) podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucają chusteczkę do zamkniętego kosza i myją ręce,

c) przemieszczają się po placówce tylko w niezbędnym zakresie zachowując 2 m dystans między sobą,

d) dokładają wszelkich starań, aby stanowiska były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włącznik światła, biurka, itp.

e) regularnie (kilka razy w ciągu dnia ) czyszczą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł przyjmując zasadę, że każdy pracownik wykonuje te czynności raz dziennie.

f) unikają dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

7. Pracownicy prowadzący zajęcia w MOK Amfiteatr ustalają wraz z Dyrektorem liczbę osób i organizacje zajęć sekcyjnych.

8. Wyjaśniają uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone.


IV. Obowiązki uczestników zajęć

1. Uczestnicy zapoznają się z procedurami i stosują się do nich.

2. Uczestnicy rezygnują z partycypowania w imprezie jeśli stwierdzą u siebie objawy chorobowe.

3. Uczestnicy podpisują oświadczenia znajdujące się w załącznikach do niniejszej procedury.

4. Uczestnicy przekazują instruktorowi informacje o stanie zdrowia, które są istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązują się do poinformowania pracownika MOK Amfiteatr o wystąpieniu objawów choroby zakaźnej w ciągu 14 dni od daty uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez MOK Amfiteatr. Pracownik przekazuje tę informację niezwłocznie Dyrekcji MOK Amfiteatr.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr

1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w budynku, sali, pracowni.

2. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

3. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń w związku z prowadzoną działalnością statutową.

4. Ograniczenie liczebności odbiorców w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego, adekwatnie do posiadanych powierzchni.

5. Ograniczenie możliwości korzystania z tzw. poczekalni. Rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia nie będą mogli czekać na nie w placówce. Miejsca siedzące w korytarzach służące do czekania zostaną usunięte, a informacja będzie zamieszczona przy drzwiach wejściowych.

6. Czasowe zniesienie możliwości korzystania z szatni publicznej.

7. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach. Jednorazowa ilość uczestników będzie o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

8. Bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

9. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

10. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

11. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) uproszczonych (grafika) zasad postępowania w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

VI. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/klienta

1. Obowiązkowe zapoznanie personelu z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

2. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie ona niezwłocznie odsunięta od pracy i odesłania transportem indywidualnym do domu celem zgłoszenia się do lekarza. O fakcie zostanie powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

4. Osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem będzie oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.

5. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr ustalą obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr ustalają listę pracowników oraz klientów, z bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną ( z dodatnim wynikiem Covid-19), przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu.

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych w MOK Amfiteatr w okresie epidemii

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR ul. Parkowa 1, 26-600 Radom.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo@gmail.com.

3. Przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

5. Ewentualnym odbiorcą danych osobowych zawartych w oświadczeniach będzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (po okresie 20 dni) lub ograniczenia przetwarzania (z wyłączeniem możliwości przekazania i przetwarzania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu lub Głównego Inspektora Sanitarnego.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Dokumenty dodatkowe

Oświadczenie dla uczestników zajęć pełnoletnich i niepełnoletnich

Regulamin organizacji imprez i zajęć wewnątrz budynku

Regulamin organizacji imprez i zajęć plenerowych

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5 w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19