Przejdź do treści
udostępnij
 • 1/16

 • 2/16

 • 3/16

 • 4/16

 • 5/16

 • 6/16

 • 7/16

 • 8/16

 • 9/16

 • 10/16

 • 11/16

 • 12/16

 • 13/16

 • 14/16

 • 15/16

 • 16/16

RADOMSKIE KADRY KULTURY

 • 1/16

 • 2/16

 • 3/16

 • 4/16

 • 5/16

 • 6/16

 • 7/16

 • 8/16

 • 9/16

 • 10/16

 • 11/16

 • 12/16

 • 13/16

 • 14/16

 • 15/16

 • 16/16

Projekt szkoleniowy skierowany do kadr kultury Radomia i regionu.

 „Radomskie kadry kultury” był to spersonalizowany program szkoleniowy, skierowany do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Radomiu i powiecie radomskim, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów,  pracowników instytucji kultury a także  organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itp.

Idea: Nie narzucamy programu szkoleniowego. Pomagamy utrwalić wiedzę.

Program miał na celu podniesienie kompetencji pracowników sektora kultury, zarówno w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, jak i w innych, istotnych dla środowiska dziedzinach.

Tym, co wyróżniało Program było indywidualne podejście do każdego uczestnika.  Plan szkoleniowy został stworzony z uwzględnieniem aktualnej sytuacji każdej z osób biorących udział w Programie – w oparciu o profesjonalną diagnozę potrzeb i oczekiwań.

Sami uczestnicy zaprogramowali zakres szkoleń.

Drugą unikatową cechą Programu był mentoring, jako uzupełnienie cyklu warsztatów i szkoleń. W ramach Programu  odbyła się indywidualna praca z ekspertem, który – jako mentor – pomógł wykorzystać zdobytą na szkoleniach wiedzę w praktyce.

Wspólnie z mentorem uczestnicy wprowadzili zmiany w życie!

Etap 1: Nabór oraz profesjonalna diagnoza potrzeb i oczekiwań (15.06-24.08.2018).

Analiza potrzeb szkoleniowych rozpoczynała się już na etapie naboru. Warunkiem przystąpienia do Programu było wypełnienie szczegółowego kwestionariusza rejestracyjnego, badającego  potrzeby i oczekiwania potencjalnych uczestników. Zebrany materiał został opracowany przez zewnętrznych ekspertów, którzy stworzyli katalog rekomendowanych obszarów szkoleniowych.

Spersonalizowane programy zostały opracowane po zakończeniu naboru i udostępnione zainteresowanym.

Etap 2: Warsztaty wprowadzające (01.09-15.09.2018)

Przeprowadzono dwa rodzaje warsztatów – oba w formie gier interaktywnych/symulacyjnych, których tematyka dotyczyła współpracy oraz wspólnego rozwiązywania problemów. Każdy uczestnik  wziął udział w jednym warsztacie. Przydziały odbyły się w oparciu o przeprowadzone diagnozy.

Etap 3: Spersonalizowane programy warsztatów i szkoleń (15.09-30.11.2018)

Obejmowały do 4 warsztatów kompetencyjnych:

– Edukacja kulturalna w teorii i praktyce;

– Badania społeczne w obszarze kultury (np. diagnozy problemów, potrzeb i potencjałów, mapowanie odbiorców i in.);

– Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z grupami odbiorców;

– Budowanie marki w obszarze kultury (odbiorcy, strategia, komunikacja);

– Promocja działalności kulturalnej;

– Metody pracy projektowej i fundraising;

– Myślenie strategiczne w obszarze kultury;

– Partnerstwa lokalne i tworzenie sieci;

– Programy komputerowe i aplikacje internetowe wspierające działalność kulturalną;

– Komunikacja interpersonalna i metody rozwiązywania konfliktów.

Etap 3: Praca z mentorem (15.10-15.12.2018)

Po realizacji minimum połowy rekomendowanych szkoleń uczestnicy pracowali z ekspertami Programu. Zadaniem eksperta-mentora było wsparcie przy realizacji konkretnego zadania w postać konsultacji. Mentor czuwał nad realizacją zaproponowanego planu działania, monitorował, czy plan jest wdrażany zgodnie z ustaleniami.

W ramach współpracy mentorskiej dokonano:

– Stworzenia planu działań edukacyjnych;

– Zmapowania odbiorców działań;

– Zmapowania potencjalnych partnerstw;

– Planu rozwoju i współpracy,

– Nawiązywania partnerstw;

Finał programu odbył się w grudniu 2018 roku. Sieć kontaktów, która się wówczas stworzyła wykorzystywana jest w partnerstwach i współpracy po dziś dzień.

Program „Radomskie kadry kultury” był realizowany w ramach projektu „Rozwój kadr kultury powiatu radomskiego”, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”.

Prezentacja podsumowująca projekt:

https://prezi.com/76bqluopf0cl/radomskie-kadry-kultury/

– Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Koordynator: Alicja Gryz-Wasil

– Pomysłodawca: Fundacja Obserwatorium

– Realizacja VI-XII. 2018 r.

Grono eksperckie: Beata Dubiel-Stawska, Marcin Mitzner, Anna Pietraszko, Magda Sadura, Teodor Sobczak, Anna Szczeblewska, Joanna Tabaka, Karol Wittels, Katarzyna Bednarek, Marcin Kurkus.